Status Tankar

Det känns om att jag är på rätt väg

October 30, 2015

Det var i April 2012 jag bestämde mig för att ändra min livsstil och bli mera hälsosam. Jag var lite överviktigt, vägde säker 85+ kg och var i katastrofalt dålig form! Började med att springa dom 4,5 km runt byn och minns att jag sprang på kvällarna då skämdes över hur långsam och tjock jag var. Långt ifrån den egna bilden av mig själv när jag som ung åkte skidor och spelade fotboll.
I början var det väldigt plågsamt och efter några veckor så skaffade jag mig ett par rullskidor då mina knän började göra ont av all löpning. Gick ned i vikt men fortsatte att äta och sova dåligt. Intalade mig själv att det var ok att äta det här godiset då jag hade tränat tidigare under dagen. Vilket var totalt fel!
När magen inte blev mindre så hoppade jag på olika dieter. Vägde all mat och räknade kalorier och gick omkring och var mer eller mindre hungrig. Käkade även piller som skulle öka förbränningen. Det fungerade i några veckor. Tror att det var sommaren 2013 jag kollapsade på grund av för lite näring, dåligt med sömn och för hård träning.
För att hoppa fram i tiden lite så bestämde jag mig i Januari 2015 att skita i alla sorters dieter och piller! Fokuserade istället på att ändra livsstil på riktigt och till något som kunde vara hållbart!
LCHF var något jag för ett par år sedan var skeptiskt till. Men ju mer påläst jag blev desto mera logiskt blev det! LCHf är ingen diet utan en livsstil!
Det tog omkring en månad att vänja kroppen till att ta energin från fett och att någorlunda komma underfund med maten. Det första jag märkte var hur mycket bättre magen och huvudet mådde! Vikten och kroppen blev stabilare och jag låg mellan 75-76kg.  Jag hade då och har fortfarande problem med att hålla mig borta från socker. Men jag blir bättre och bättre på det.

För några veckor sedan så började jag märka att magen blir mindre och fastare. För ett år sedan mätte magen mellan 85-88 cm. I sommar har den varit kring 80-82 cm. Förra veckan så var den 78 cm och jag väger mellan 76-77 kg. Att jag går upp i vikt beror nog mest på att jag styrketränar mer nu och vikten bryr jag mig igentligen inte om. Det är måttet på magen jag tänker på nu.

För mig egen skull så vill jag bli av med överskottet som ibland skumpar runt midjan. Och jag vill må bra och äta god och riktigt mat! Träna vill jag göra för att det är roligt och för att se hur bra kan en karl under 40 år som jag bli! Alltså hur snabbt kan jag åka Vasaloppet eller springa AXA Fjällmaraton?
När jag stod på vågen och höll i måttbandet i morse så gick det upp för mig att det känns om att jag är på rätt väg!

 

🇬🇧 In english:

It feels like I’m on the right track!

In April 2012 I decided to change my lifestyle and become healthier. I was a little overweight, weighing around 85+ kg and was in catastrophically bad shape! Began by running the 4.5 kilometers around the village I live in and remember that I ran in the evenings because was ashamed of how slow and fat I was. I was far away from the image I had of myself when I was young skied and played soccer.
In the beginning it was very painful and after a few weeks I got myself a pair of roller skis when my knees began to hurt from all the running. I lost weight but continued to eat and sleep poorly. Told myself that it was ok to eat this candy when I had practiced earlier in the day. Which was totally wrong!
When my stomach didn’t get smaller I jumped on the different diets. Weighing all the food and counting calories and walked around more or less hungry al the time. I even took pills that would increase the fatburning. It worked for a few weeks. If I remember correct it was the summer of 2013 that I collapsed because of insufficient nutrition, poor sleep and the hard training.

Jumping forward in time a bit, in January 2015 I decided to skip all sorts of diets and pills! Instead I focused on changing my lifestyle for real and do something that could be sustainable!
A couple of years ago was skeptical to LCHF. But the more I read, the more logical it was! LCHF is no diet, it’s a lifestyle!
It took about a month for the body get used to take energy from the fat and come to grips with the food. The first thing I noticed was how much better the stomach and my head felt! My weight and my body became more stable and I was between 75-76kg. I had and still have trouble keeping away from sugar. But I’m getting better and better at it.

A few weeks ago I started to notice that the stomach became a little smaller and firmer. A year ago my stomach measured between 85-88 cm. This summer it has been around 80-82 cm. Last week it was 78 cm and I weigh between 76-77 kg. The reason for gaining weight is most likely that I do more strength training now, and I really don’t care about my weight now. It is the measure of the stomach I care about now.

I want to get rid of the excess that sometimes jolts around the waist. And I want to feel good, eat good and proper food! Training is fun and I want to see how good a man under 40 can be! How fast can I go Vasaloppet or run AXA Mountain Marathon?

When I stood on the scales this morning, it dawned on me that it feels like I’m on the right track!

You Might Also Like

%d bloggers like this: